10000 kr 1939 och 1958

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2022-08-01

Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] 10 kr Namn ] 1000 kr ] [ 10000 kr ]

10000 kr Lilla Riksvapnet 1939


Sedel - Kulturparken Småland / Smålands museum / DigitaltMuseum

Gavs ut: 14 dec. 1939 enligt SFS 1939:591

Ogiltig: 31 dec. 1987 enligt SFS 1982:1161

Format: 210×121 mm

Papper: Vitt, handgjort

Framsida: Lilla riksvapnet och vitstämpel (i relief) Gustav Vasa i helfigur, Blått och svart tryck

Baksida: Utan tryck

Konstnär: Akke Kumlien

Gravör: Olle Mirowsky

Nummer: Årtal + seriebokstav + löpnummer (5 siffror) + kontrollbokstav (upprepat 2 gånger), rödbrun färg

Vattenmärke: Mercurius-huvud och våglinjer (jfr Sittande Svea)

Säkerhetsfibrer: JA, röda och blå (till vänster på framsidan)

Namnteckningar: Två tryckta namn (olika namnkombinationer är kända)

10000 kr År Nr Vänster namn Höger namn Bild
1939 nr 00 001 - 13 500 Adolf af Jochnick Arvid Bertil Wallén SS sid. 440
1939 nr 13 501 - 27 000 Axel Amnér Arvid Linder Lindgren Sedelhistoria, bild 106
1939 nr 27 001 - 40 500 Edvard Björnsson Gunder Nilsson se ovan

Adolf af Jochnick ordförande i riksbanksfullmäktige 1917‒1941, född 1870.

Arvid Bertil bankokommissarie 1927, född 1875.

Axel Amnér bankokommissarie 1917, riksbanksfullmäktige 1925, född 1879.

Arvid Linder bankokommissarie 1935, född 1877. 190 (Sveriges statskalender / 1940) (runeberg.org)

Edvard Björnsson riksbanksfullmäktige 1932, inspektör för sedeltryckeriet, född 1878.

Gunder Nilsson bankokommissarie 1935, född 1879.190 (Sveriges statskalender / 1940) (runeberg.org)

Endast ett årtal 1939. Upplaga 40 500. Kontrollbokstaven är alltid a för samliga sedlar (i verkligheten seriebokstaven). Seriebokstaven liknar mera en kontrollbokstav eftersom sedlarna har numrerats med löpnummer 00 001 - 40 500 oberoende av bokstav.

Numreringen av 10000 kr 1939 görs på liknande sätt som för 50-100 kr. Man måste dock införa ett begrepp som jag kallat "Upplaga". Ny upplaga inträffar när kvarvarande kontrollbokstäver (kb) inte räcker till årets beställda tryckning. Man börjar då om med kb a(A) och upplaga = tidigare + 1. Seriebokstaven (sb) till vänster om numret har nu en mycket underordnad betydelse och räknas ut med följande formel i Excel eller Works: 
=REST(nummer+kontroll-upplaga;25)

För 10 000 kr 1939 finns endast upplaga 1 och kontrollbokstav a.

Enligt SFS 1938:308 § 8 stadgas att ”Riksbanken skall utgiva sedlar å fem, tio, femtio, ett hundra och ett tusen kronor samt må jämväl, där fullmäktige så pröva lämpligt, utgiva sedlar å tio tusen kronor”. Det var således tillåtet men inte tvingande att ge ut 10 000-lappar. Tidigare lag SFS 1934:437 tillät inte 10 000 kr-sedlar.

Lägg märke till att texten om inlösen ”med guldmynt” saknas för första gången på denna sedel. Inlösen med guldmynt hade i praktiken upphört för alla sedlar år 1931. I SFS 1938:308 upphävdes tidigare § 7 som stadgade att ”skall innehålla förbindelse att vid anfordran inlösa sedeln med guldmynt enligt lagen om rikets mynt den 30 maj 1873”. Guldinlösen fanns formellt kvar under lång tid, men varje år kom en ny lag om ”befrielse för riksbanken under viss tid från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld”.


10000 kr Gustav VI Adolf 1958


snt12019.pdf (numismatik.se)

Gavs ut: 17 dec. 1958 enligt SFS 1958:582

Ogiltig: 31 dec. 1991 enligt SFS 1988:1515

Format: 210×121 mm

Papper: Vitt

Framsida: Gustav VI Adolf i halvprofil, Gravyrtryck i grön färg samt offset

Baksida: Stående Svea med lilla riksvapnet och sädeskärve, i huvudsak grön färg

Konstnär: David Tägtström (framsida) och Eric Palmquist (baksida)

Gravör: Albert Jorpes (G VI A och moder Svea), ev. även Olle Mirowsky

Nummer: Årtal + seriebokstav + löpnummer (6 siffror), Upprepat 2 gånger, Röd färg

Vattenmärke: Gustav VI Adolf, placerat utan upprepning

Säkerhetsfibrer: JA, blå och röda (mitt på baksidan)

Namnteckningar: Två tryckta namn: Per Edvin Sköld & Per Åsbrink.

Per Edvin Sköld ordförande i riksbanksfullmäktige 1957-1964, finansminister 1949-1955, född 1891.

Per Åsbrink riksbankschef 19551973, född 1912.

Endast ett årtal 1958. Kända nummer: A 000001 – A 544754. Upplaga: 544 800. Konstnären David Tägtström har även utformat frimärken med G VI A 1951-1962.

Det är inte självklart att placera denna sedel bland övriga sedlar 1939-1973. Man skulle ha kunnat ta med den bland 1965 års sedelserie som ju inte har någon egen 10 000-lapp.


Uppåt ] 5 kr ] 10 kr ] 10 kr Namn ] 1000 kr ] [ 10000 kr ]

Åter till Start ]