Personer

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2019-11-14

Einar Lagrelius dagbok 10/8 1938 – 21/3 1940
Hemliga minnesanteckningar från tiden innan kriget och under dess början

(redan år 1938 planerade man luftskydd och mörkläggning vid krig)

lagrelius.com/onewebmedia/Einars%20krigsdagbok%20vers%2012%20feb%2016.pdf

Torsdag, 18 augusti 1938: Jag översände brev och en kopia av Gustav Vasa bild till von Heinrich, Budapest.

Fredag, 19 augusti 1938: Nummertryckning av de nya 10-sedlarsarken började i dag.

Måndag, 29 augusti 1938: Tyckte, att de avdrag av G. II A. bilden, han fick häromdagen, ej voro synnerligen vackra.

Fredag, 2 september 1938: Jag använde dagen till att instruera medaljgravör Sv. Nilsson i metoden att framställa original till vattenmärken.

Tisdag, 13 september 1938: Under dagen har jag företagit undersökningar om möjligh. att trycka enkronorssedlar. Jag har lagt saken så, att vi först försöka trycka slut det papper, som ligger färdigt vid Tumba och sedan igångsätter ev. tryckning av nya sedlar på köpt papper. Detta kommer att framställas uti särskilt PM. För att genomföra tryckningen så fort som möjl. Har jag vänt mig till Esselte.

Tisdag, 13 september 1938: Samtliga plåtar för enkronassedlarna äro utrekvirerade och tillverkn. omedelbart igångsatt, med dels nya årtal, dels nya tryckplåtar. Fullst. antal göres först i stereotyp, parallellt tillverkas galvanotyper.

Söndag, 18 september 1938: Vi skola då omedelbart upptaga frågan om kris- och krigssedlar m.m.

Torsdag, 22 september 1938: En skiss till l0-kr. krigssedel, utförd av Hagdahl, demonstrerades.

Fredag, 23 september 1938: Nummertrycket av l kr. sedlar har kommit igång.

Måndag, 26 september 1938: Finna en metod att siffermässigt bestämma den kvantitet l kr., som kan behövas vid ett ev.krigsutbrott.

Onsdag, 28 september 1938: Björnsson meddelade, att Tumba kommer att framställa enlamelligt provpapper för 10- och 5-kr.

Torsdag, 29 september 1938: Försökstryckning med olika färger för 5- och l0.kr. igångsatt.

Måndag, 3 oktober 1938 Kumlien har varit här. Vi ha gått igenom 10.000 kr. förslaget.

Fredag, 7 oktober 1938: Brev från Bradbury Wilkinson ang. provsedlar.

Tisdag, 25 oktober 1938: Bestämdes att på krigssedlarna skall Axel Oxenstiernas bild ingå.

Tisdag, 25 oktober 1938: Jag skall beställa 10-kr. baksida hos Giesecke & Devrient i Leipzig.

Måndag, 31 oktober 1938: Åtgärder för tryckning av krigssedlar vid mobilisering diskuterades.

Fredag, 18 november 1938: Igångsättandet av tryckning av gamla småsedlar på 18-sedlarsark.

Tisdag, 22 november 1938: De första provgravyrerna ha kommit från ungerska Nationalbanken.

Torsdag, 24 november 1938: Originalplåtarna för 10-kronornas koppartryck äro utlevererade till plåttillverkningen, och förberedelser för tillverkning av 18-sedlarsplåtar igångsättes omedelbart.

Måndag, 28 november 1938: Förevisades en utarbetad skiss på 10.000 kr. sedeln samt modell till 10 kr. krigssedel.

Fredag, 9 december 1938: Besvärligt vid tillverkningen med 3 st. arkstorlekar, 18-sedlar 10-sedlar och 8-sedlar.

Tisdag, 27 december 1938: Från Giesecke & Devrient inkom provtryck å l0-kr. baksida.

Tisdag, 3 januari 1939: Nytt provtryck anlände från Budapest.

Torsdag, 12 januari 1939: Bankdirektör Anér i Upplandsbanken ringde och klagade på, att storsedlarna numera levereras ovikta. Han sade att antingen måste någon anställd vid banken sättas till att vika sedlarna eller ocksåmåste kassalådorna ändras. Kunderna ha klagat över att vara tvungna att själva behöva vika sedlarna.

Fredag, 13 januari 1939: Order har givits att börja graveringen av 10.000 kr. sedeln.

Fredag, 13 januari 1939: Upplandsbanken gått i spetsen för att få igång en aktion för att åstadkomma en ändring tillbaka till vikta sedlar.

Lördag, 14 januari 1939: Jag har meddelat, att Jorpes kan få börja vid tryckeriet snarast möjligt.

Fredag, 20 januari 1939: Nummersiffrorna på de 100-kronor, som tryckas nu, komma att bli ungefär som på de sista 1.000-kronorna, alltså magrare än hittills.

Fredag, 27 januari 1939: Sedeltryckeriet omedelbart skall sätta igång tryckning av 2.100.000 st. enkronorssedlar.

Lördag, 11 februari 1939: Professor Lindberg, Myntverket. L. hade gjort färdig gipsmodell till Gustav Vasa-bilden för vitpräglingsstämpeln till 10.000-kr. sedeln.

Tisdag, 14 februari 1939: Jag har givit Mirowsky order att gravera 10.000 kr.-sedeln i likhet med den första skissen, alltså med det ursprungliga vapnet mitt på.

Tisdag, 19 april 1939: Provtryck ha utförts med 10.000 kr. sedlarna.

Onsdag, 3 maj 1939: Koppartrycksoriginal för nya tiokronans framsida har anlänt från Budapest.

Måndag, 19 juni 1939: Besök på Tumba. Jag besåg nya pappersmaskinen, som är under montage.

Lördag, 15 juli 1939: Den första koppartrycksrotationsmaskinen nu kommit till Sthlm.

Tisdag, 22 augusti 1939: Den första tryckplåten till koppartrycksrotationsmaskinerna är färdig i dag.

Torsdag, 24 augusti 1939: Provtryck å 1-kr. sedlar, utförda på ljusgrönt papper.

Måndag, 28 augusti 1939: Samtal med dir. Devrient i Giesecke & Devrient. Jag begärde, att tryckplåtarna, när de bli färdiga i innevarande vecka, skola sändas till Stockholm genom Svenska Legationen i Berlin.

Fredag, 1 september 1939: Vi sågo på krigstiorna och det beslöts, att vi skulle göra provtryck på blått papper.

Fredag, 1 september 1939: Arbetet med sammansättande av 10.000 kr. plåten har börjat i dag.

Torsdag, 14 september 1939: Medförde plåtar till nya 10-kronans baksida från Giesecke & Devrient. Det var en boktrycksplåt och 2 st. koppartrycksplåtar.

Lördag, 16 september 1939: Herr Hammarberg har börjat med en reliefskulptur av Linné för krigs-hundrakronor.

Lördag, 7 oktober 1939: Koppartrycksplåtarna från Budapest ankommo.

Tisdag, 24 oktober 1939: Plåtar för tryckning av krigstiokronorssedlar äro nu färdiga.

Fredag, 3 november 1939: Provtryck utfört i Köpingspress med nya typen av fredstior.

Torsdag, 9 november 1939: Krigssedlarna demonstrerades ävenledes. En del anmärkningar framkommo bl.a. ansåg professor Hjortsberg att ramen på femmans framsida var överflödig. Dekorationerna på undersidan till ramen om bilden av Tre Kronor ansåg han också mindre nödvändig. Bilden av Sten Sture väckte heller icke större entusiasm.

Fredag, 10 november 1939: Kunna sätta igång med tryckning av gröna enkronorssedlar i mitten av nästa veckan i Jönköping. Eventuellt skola vi trycka sådana sedlar här också. Jag fick ej fullt klart för mig om det var meningen att vi skulle trycka dem först här och sedan i Jönköping och tryckningen här skulle ske för övnings skull.

Måndag, 13 november 1939: En provtrycksplåt är färdig, vari 5-kr. framsida medtagits.

Fredag, 1 december 1939: Det sista trycket på 10.000-kr. håller f.n. på att tryckas. Allt som allt är färdigt 13.500 st.

Einar Lagrelius se även lagrelius.com/onewebmedia/%20Einars%20saga%20och%20memoirfo%CC%88rso%CC%88k%2016%20okt%2017.pdf


Åter till Start-sida