Sedlar från enskilda banker och företag

© Sedelmynt (J.A.), Ändrad 2019-06-17

Från slutet av 1700-talet till början av 1900-talet utvecklades affärsbankerna via Diskontkontor, Brukssedlar, Filialbanker och Enskilda banker.

Platbãrzdis Sveriges Sedlar III (1965) har tre mycket intressanta register som tillhör alla tre banden I-III:
- III sid. 85: Lexikal uppställning av benämningar och termer som har avseende på sedelmynt.
- III sid. 90: Register över personer och mytologiska gestalter (gäller personer inblandade i sedelutgivning men även personer som sedelmotiv).
- III sid. 94: Ortregister (bra för hembygdssamlare).
- Litteratur-register finns däremot uppdelat på alla delar I-III och Supplement.


Diskontkontoren 1787-1817


Götha Canal-Bolags Diskontverk 1815


Götheborgs Discont Assignation 20 riksdaler 1810

(privat förstadagsbrev med dåligt val av sedel
som exempel på Riksbankens sedlar!!)

Diskontkontoren gav ut reverser (obligationer) för inlåning och assignationer (checkar) vid utlåning. Dessa cirkulerade som betalningsmedel. Efter 1802 var reverserna på minst 100 riksdaler och assignationerna på minst 5 riksdaler. Jämför med sedelsubstitut från Rikets Ständers Bank. De mest kända diskonterna var:

LitteraturAssignation från Kongl. Commerce Collegium början av 1800-talet, riksdaler, skilling, runstycken (innan uppdelning på specie, banco, riksgäld). Liknar Bukowski nr 736 (sedelsamling 1886) men andra myntsorter.
Se även bild i nedanstående artikel.

SNT 2013-2.038 Sedeltryckaren Brolings samling av säkerhetstryck och förlagor till sedlar numismatik.se/pdf/snt22013.pdf

Brukssedlar (assignationer) 1820-1860


Blankett till assignation från Lindesberg Berglund (vm) på 20 rd banco 1840-tal, PL 49.


Blankett till assignation från Rud L.D. Larsson på 20 riksdaler banco 1830-tal, PL 62.


Assignation från Skultuna Bruk (undertecknad av C.W. Hammarsköld) på 20 riksdaler banco 1849 på Rikets Ständers Bank, PL 69.

Efter lokaldiskonternas fall 1817 började många företag på bruksorter ge ut assignationer (checkar) utställda på brukets konto i Rikets Ständers Bank i Stockholm. Assignationerna cirkulerade som betalningsmedel eftersom det inte var så enkelt att ta sig till Stockholm och lösa in sedlarna. Bilden visar en assignation från Skultuna bruk i Västmanland. Alla assignationer var utställda på det minsta tillåtna beloppet 20 riksdaler banco.

Litteratur


Assignationer på enskilda banker


Assignation SJW Ruda på Östgötha bank, provtryck, PL 7.


Assignation EGL Starby på Östgötha bank, provtryck, PL 4.


Check Stockholms Enskilda Bank

Litteratur


Filialbankernas assignationer 1852-1875
& Bankodiskontverket och dess Lånekontor 1824-1872
& Riksbankens Avdelningskontor 1874-ca 1900

SFS 1860:62

Filialbankerna var (trots namnet) privata banker med oktroj liknande de Enskilda bankerna. Filialbankerna fick dock inte ge ut egna sedlar men gav vid utlåning assignationer utställda på Riksbanken (Rikets Ständers Bank). 


Ahlström 17:866

Växlar (för inlåning) gavs ut på 100 riksdaler och högre. Assignationerna (för utlåning) var på fasta belopp och höga valörer: 100, 500 och 1000 riksdaler. Blanketterna kunde endast rekvireras från Riksbanken (Rikets Ständers Bank). Lägg märke till att namnet Riksbanken används långt innan banken officiellt bytte namn (se även Myntkontakt 8/1981 sid. 163).

Dessutom hade riksbanken (genom Bankodiskontverket) lånekontor i Göteborg, Malmö och Visby (som inte var filialbanker). Även lånekontoren gav ut Assignationer. Lånekontoren ersattes 1874 av Avdelningskontor (9 olika städer i Sverige).

Litteratur


Enskilda bankernas sedlar (privatbanker) 1831-1902

SFS 1879:27 sid. 1-2

Sammanlagt 31 sedelutgivande enskilda banker grundades under 1800-talet. Vid slutet av år 1879 upphörde rätten att ge ut sedlar på 5 kr så att i fortsättningen var lägsta valören 10 kr. Märkligt nog har SFS 1879:27 sid. 3-4 ytterligare en kungörelse om "utgifning af nya riksbankssedlar å fem kronor" (Lilla Riksvapnet). Se även NM XLI 2001 (IW 50 år) sid. 189 om kampen mellan guldfemman och sedlarna.

Litteratur, Generellt om privatbanker

  

Litteratur, Specifika privatbanker


Enskilda företags sedlar


Nytryckt kopia av Alunbruket 8 öre 1766, PL 1.
Se även digitalamodeller.se/daedalus/kapitel/Pastorisering.pdf


Nytryckt kopia av Stockholms Spinnhus 7 öre kmt, saknas hos Platbãrzdis, jfr PL 55-62.
se även numismatik.se/pdf/snt61991.pdf SNT 6/1991 sid. 124

Litteratur


Åter till Start-sida